Omgevingswet game

Als organisatie bent u vast druk bezig om na te gaan wat de omgevingswet betekent voor uw organisatie, bestuur en inwoners. De wet biedt voldoende ruimte om een eigen beleid te bepalen. Overheden kunnen onderling meer samenwerken en inwoners hierbij betrekken. Niet alles is duidelijk over de gevolgen van de omgevingswet, maar duidelijk is dat medewerkers, college en raad meegenomen moeten worden in de verandering.

Gaming is hét ideale instrument om houding en gedrag te verbeteren en mensen mee te nemen in verandering. Daarom hebben wij een game gemaakt met onder andere de volgende onderwerpen:

 • Minder regels en meer ruimte voor initiatieven
 • Flexibiliteit en afwegingsruimte
 • Omgevingsvisie en omgevingsplan
 • Digitalisering
 • Leefomgeving centraal
 • Omgevingsrecht
 • Integraal werken
 • Vroegtijdige participatie

Hoe worden de omgevingswet games ingezet?

Visie

Binnen de omgevingswet heb je de vrijheid om zelf lokaal te bepalen hoe je ermee omgaat. Met een omgevingswet game kun je samen met raadsleden, college, ambtenaren en/of inwoners peilen hoe ze erin staan en een gesprek op gang brengen. De Omgevingswet Visie game is ontwikkeld om precies dat te doen!

Een G4 gemeente gebruikt de "Omgevingswet Visie Game" om samen met de managers na te denken over de implementatie van de omgevingswet. Het resultaat van de omgevingswet game is een duidelijke agenda waarin staat wat wel en niet moet gebeuren tijdens de implementatie.

Bewustwording, Houding en Gedrag

Er is vaak behoefte om de organisatie mee te nemen in de verandering die de omgevingswet met zich meebrengt. Er is onduidelijkheid wat het werken volgens de "geest" van de omgevingswet in de praktijk betekent. De “Aan de slag met de Omgevingswet game” wordt ingezet voor exact dit doel!

Een G32 gemeente gebruikt de "Aan de slag met de Omgevingswet game" om medewerkers mee te nemen in de veranderingen die aankomen met de omgevingswet. Het resultaat is dat medewerkers bewust zijn van de veranderingen en daarmee aan de slag gaan.

Inwoners & Ondernemers

Uiteindelijk is de omgevingswet gekomen om het voor inwoners en ondernemers makkelijker te maken. Maar hoe leren inwoners en ondernemers om gebruik te maken van de wet? De Omgevingswet in de samenleving game is ontwikkeld om het gesprek aan te gaan met de samenleving!

Een kleine gemeente gebruikt de "Omgevingswet in de samenleving game" om inwoners en ondernemers te betrekken bij de omgevingswet. Hierbij worden uitdagingen in de leefomgeving opgelost door gebruik te maken van de instrumenten van de omgevingswet.

Samenwerken als keten

Met de omgevingswet ga je als organisatie niet zelf aan de slag. Je doet dit samen met andere (overheids)organisaties. Hierbij worden de processen, afspraken en belangen van organisaties in kaart gebracht en afgewogen. De Omgevingswet Keten game is ontwikkeld om de samenwerking in de keten te bevorderen.

Een regiokantoor gebruikt de "Omgevingswet Keten Game" om samen met alle stakeholders in een regio aan de slag te gaan met de omgevingswet. Hierbij wordt tijdens de game nagedacht over de toekomstige rollen van partijen zoals het regiokantoor en de omgevingsdienst.

Download: Cultuur roadmap

Bedankt voor het aanvragen van de roadmap. U krijgt binnen enkele werkdagen deze toegezonden.
Oops! Something went wrong while submitting the form

CULTUURVERANDERING

Voor overheidsorganisaties hebben wij een roadmap ontworpen voor het ontwikkelen van de organisatie. Deze roadmap beschrijft verschillende fasen van ontwikkeling waar je als organisatie aandacht aan moet besteden onderweg naar de invoering van de omgevingswet. Deze roadmap wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van de omgevingswet games!

Waarom gaming inzetten voor de omgevingswet?

De omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee en vraagt veel van mensen. De wet vraagt vooral om op een andere manier in de praktijk met gebruikers en gebieden om te gaan. Deze ontwikkelingen leiden naar een hoop nieuwe kennis, maar hebben ook gevolgen op houding en gedrag.

Saaie bijeenkomsten werken niet meer, slechts 15% van de inhoud van zulke bijeenkomsten blijft bij de genodigden hangen. Dit betekent dat de meeste mensen hetgeen ze gehoord hebben na een bijeenkomst alweer vergeten zijn. Als je de verandering niet begrijpt dan kun je er ook weinig mee.

Dat is precies de reden voor organisaties om gaming in te zetten. Dankzij de inzet van gaming beklijft 90% en hebben mensen ook nog eens plezier. Daarnaast ontdekken ze wat de verandering betekent voor de dagelijkse praktijk.

Wat levert serious gaming op?

Gaming van Gaimed heeft veel voordelen en leidt tot:

 1. een veilige omgeving waarin iedere medewerker zijn of haar mening kwijt kan;
 2. kennis nemen van het onderwerp / beleid / visie op een speelse manier zodat deze blijft hangen;
 3. bewustwording vergroten door in te leven in casuïstiek van buiten of door het verplaatsen in de schoenen van de ander;
 4. het spelen met de eigen casuïstiek om te reflecteren op bewustwording, houding en gedrag;
 5. reflecteren op eigen rol / functie / positie en die van anderen om samen tot een betere samenwerking te komen;
 6. randvoorwaarden in kaart brengen om aan nieuwe verwachtingen te voldoen;
 7. bottom-up spanningen in kaart brengen door dilemma’s te bespreken of situaties na te spelen;
 8. kruisbestuiving doordat de inzichten van andere afdelingen / groepen uitgewisseld worden.

Waarom gaimed?

Organisaties zijn decennialang bezig met langzaam veranderen. Door de gevolgen van globalisering en digitalisering moeten organisaties snel veranderen. Tot groot ongenoegen van de meeste organisaties mislukken echter 75% van alle verandering(strajecten), vaak vindt dit plaats omdat medewerkers niet of nauwelijks worden betrokken.

Traditionele methoden zoals workshops en presentaties werken slechts beperkt om medewerkers mee te nemen. Maar 10 tot 15% blijft vaak na een sessie hangen en durven mensen zich nauwelijks te uiten. Er is behoefte aan innovatieve methoden, waarbij mensen zich wel durven te uiten, echt meegenomen worden en sessies effectief ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat de verandering is.

Dat is precies de reden waarom organisaties Gaimed inzetten. Dankzij de digitale technologie doen deelnemers  mee via eigen mobiels, daarbij zorgen wij ervoor dat 100% van de deelnemers echt participeert. Door gebruik te maken van de kracht van gaming beklijft daardoor ook nog eens 90%. Gaming zorgt ervoor dat mensen interactie hebben met de verandering en met elkaar en reflecteren ze op hun eigen rol binnen de verandering.

Het doel van Gaimed is het versnellen en verbeteren van veranderingstrajecten door de inzet van digitale gaming instrumenten, zodat mensen meer plezier hebben en veranderingen slagen.

Wat is de werkwijze van GAimed?

1. GoAL

Wij onderzoeken eerst wat de opgave is, wat de serious game moet opleveren, waar de organisatie staat en wie in de serious game meegenomen moet worden. Deze sessie gebruiken wij om de grote lijnen van de serious game te ontwikkelen.

2. GENERATE

Om de game te vullen halen wij casuïstiek op in uw organisatie, in de keten en buiten de organisatie. De casuïstiek en de dilemma’s die spelen rondom de casuïstiek vormen de basis van de inhoud van de game. Op basis van de casuïstiek ontwikkelen wij de verhaallijnen van de serious game.

3. GAMIFY

Op basis van de grote lijnen, de casuïstiek en de verhaallijnen ontwikkelen wij drie delen van de serious game. Hierbij kiezen wij uit 100 werkvormen die passen bij zowel de inhoud van de game als de cultuur van uw organisatie. Daarin balanceren wij tussen zowel open, gesloten, serieuze als leuke werkvormen.

4. GO

Wij leiden mensen binnen de gemeente op, op basis van train de trainer principe, om zelf sessies te kunnen begeleiden. In sessies van 2-4 uur worden mensen meegenomen in de verandering en werken ze aan hun bewustwording, houding en gedrag.

5. Gain

Gaimed stopt niet nadat de game gespeeld is. Deelnemers krijgen opdrachten om in de praktijk toe te passen. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om een uitdraai te maken van iedere sessie of afdeling. Op deze wijze is het mogelijk om de voortgang te monitoren en tussentijds bij te sturen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Kim Lutters via k.lutters@gaimed.nl of bel naar 070 700 77 28. Wij sturen u dan graag informatie toe of komen vrijblijvend de mogelijkheden van gaming demonstreren.